Howard Kohr

News for Howard Kohr

AIPAC CEO endorses Palestinian statehood

AIPAC CEO endorses Palestinian statehood

Despite shift in US and Israeli policies, AIPAC chief Howard Kohr calls for establishment of Palestinian state at 2018 AIPAC conference.David Rosenberg, 05/03/2018 08:21