Aid trucks enter Gaza via Kerem Shalom Crossing (file)
Aid trucks enter Gaza via Kerem Shalom Crossing (file)Flash 90