Ohr Torah for Yom Kippur: Neilah

Torah lights from Efrat, Gush Etzion, in the Judean hills.Rabbi Shlomo Riskin, 10/2/2014, 8:31 AM

Ohr Torah on the Parsha: Marriage as Partnership

Torah from Efrat, Gush Etzion, in the Judean Hills.Rabbi Shlomo Riskin, 9/4/2014, 9:14 PM

Ohr Torah on the Parsha: Peace from Jerusalem

Torah lights from Efrat, Gush Etzion, in the Judean Hills.Rabbi Shlomo Riskin, 8/22/2014, 10:49 AM

Ohr Torah on the Parsha: Zion

Torah from Efrat, Gush Etzion, in the Judean hills.Rabbi Shlomo Riskin, 8/15/2014, 4:06 PM

Ohr Torah on the Parsha: Words Last Forever

Torah from Efrat, Gush Etzion, in the Judean hills.Rabbi Shlomo Riskin, 7/16/2014, 11:33 PM

Ohr Torah on the Parsha: Blessing with Love

Torah lights from Efrat, Gush Etzion, in the Judean Hills.Rabbi Shlomo Riskin, 5/2/2014, 8:53 AM

Ohr Torah: "Halakhic Man"

Torah from Efrat, Gush Etzion, in the Judean Hills.Rabbi Shlomo Riskin, 1/16/2014, 12:36 PM

Ohr Torah on the Parsha: Terrorists

Dvar Torah from Efrat, Gush Etzion, in the Judean Hills.Rabbi Shlomo Riskin, 11/14/2013, 9:46 AM

Ohr Torah on the Parsha: Hired Hands

Dvar Torah from the city of Efrat, Gush Etzion, in the Judean Hills.Rabbi Shlomo Riskin, 8/16/2013, 5:13 PM