Archive: 7/18/2012
Daily Israel Report
16:53
Reported

News Brief

  7/18/2012, Tammuz 28, 5772

Rav Yosef Shalom Elyashiv Passes Away


Rav Yosef Shalom Elyashiv has just passed away in Shaarei Tzedek Hospital in Jerusalem