Pre-Yom Kippur playlist from Beit El Yeshiva

Listen to a Yom Kippur medley sung by students of Beit El's yeshiva, led by their Rosh Yeshiva (dean), Rabbi Zalman Baruch Melamed shlita..

Arutz Sheva Staff,

Shofar
Shofar
iStock


top