Egypt to Block Jewish Pilgrims to Abuhatzeira Tomb

Egyptians plan to block Israelis from making their annual pilgrimage to the tomb of Rabbi Yaakov Abuhatzeira.Chana Ya'ar, 1/11/2012, 4:54 PM